Om utvalget

Klimaomstillingsutvalget er et utvalg satt ned av WWF, Norsk klimastiftelse og Civita for å undersøke hvordan norsk økonomi kan omstilles i tråd med målene i Parisavtalen. Disse organisasjonene har utformet mandatet, valgt medlemmene, finansiert utvalget og bistått med sekretariatsressurser, men utover det har utvalget vært uavhengig av oppdragsgiverne.

Utvalgets sammensetning

Utvalget har vært ledet av Kristin Halvorsen (direktør i Cicero og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV) og Vidar Helgesen (spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og tidligere klima- og miljøminister og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU for Høyre). Øvrige medlemmer av utvalget er:

 • Ada Johanna Arnstad, fylkestingsrepresentant i Trøndelag for Senterpartiet
 • Alfred Bjørlo, ordfører i Stad kommune for Venstre
 • Hilde C. Bjørnland, professor og prorektor ved BI
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef
 • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre
 • Steinar Holden, professor og instituttleder ved UiO
 • Diderik Lund, professor emeritus ved UiO
 • Geir Inge Lunde, prosjektleder og medstifter av Initiativ Vest – En tankesmie for Vestlandet
 • Terje Osmundsen, administrerende direktør i Empower New Energy
 • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør ved SSB og professor-II ved NHH
 • Harald Schjelderup, konsernsjef i BOB og tidligere byrådsleder i Bergen
 • Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
 • Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest

Utvalgets sekretariat har bestått av:

 • Anne Jortveit, Norsk klimastiftelse
 • Guro Lystad, WWF
 • Fredrik Nordbø, WWF
 • Haakon Riekeles, Civita
 • Simon Seland, Civita
 • Kirsten Øystese, Norsk klimastiftelse

Mandatet

Mandatet til utvalget ble fastsatt av de tre organisasjonene som tok initiativ til at utvalget skulle nedsettes, og lyder:

«Den globale oppvarmingen har allerede passert én grad på globalt nivå, mer i Norge og aller mest i våre arktiske strøk. Budskapet fra FNs klimapanel er at konsekvensene av en oppvarming opp mot to grader blir sterkere og mer uforutsigbare enn man tidligere har trodd.

Gjennom Parisavtalen har verdens regjeringer forpliktet seg til å begrense global oppvarming til godt under to grader og til å etterstrebe å begrense den til 1,5 grader. For å klare dette må klimagassutslippene om lag halveres innen 2030 og nå netto null i 2050.

Det viktigste klimatiltaket er å redusere CO2-utslipp ved å erstatte fossile brensler med utslippsfri energi. Lykkes man med denne energiomstillingen, vil etterspørselen etter olje og gass reduseres sterkt og verdien av gjenværende olje- og gassressurser kan falle, slik Klimarisikoutvalget har understreket i sin rapport. Dette betyr inntektstap for land som eksporterer fossile brensler.

En utvikling i tråd med Parismålene medfører en risiko for at verdien av Norges petroleumsreserver vil kunne bli vesentlig redusert. Samtidig som Norge skal nå Parismålene, må vi erstatte verdiskaping og arbeidsplasser som i dag er knyttet til petroleumsvirksomheten, med ny lønnsom virksomhet. Utfordringen blir å lede denne omstillingen på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret.

WWF, Civita og Norsk klimastiftelse oppnevner et utvalg som skal undersøke og gi sine tilrådinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en slik omstilling på en vellykket måte.

Utvalget skal ta utgangspunkt i hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Utvalget skal blant annet foreslå en innretning av petroleumspolitikken som er forenlig med at klimamålene nås.

Følgende premisser ligger til grunn for utredningen:

 • Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og for Norges del å bli klimanøytral innen 2050. Gjennomføringen av klimapolitikken skjer i samarbeid med EU, slik som Stortinget har vedtatt.
 • Utvalget skal legge til grunn at omstillingene i Norge skjer innenfor dagens samfunnsmodell, med markedsøkonomi, trepartssamarbeid og en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom næringsliv og offentlig sektor.
 • Utvalget skal ta høyde for at det er stor usikkerhet i hvordan teknologier og markeder for forskjellige produkter vil utvikle seg fremover. Forslagene til politiske tiltak må kunne håndtere denne usikkerheten.»

Utvalgets arbeid

Klimaomstillingsutvalget hadde sitt første møte i januar 2020 og har avholdt 12 utvalgsmøter.

Eksterne innledere på møtene har vært Torbjørg Jevnaker (FNI), Georg Børsting (UD), Sverre Alvik (DNV GL), Eirik Wærness (Equinor), Henrik Sætness (Statkraft), Roger Bjørnstad (LO), Øystein Dørum (NHO), Jo Husebye (Rystad Energy), Harald Solberg (Norges Rederiforbund), Martin Skancke (Klimarisikoutvalget), Fridtjof Fossum Unander (Forskningsrådet), Taran Fæhn (SSB), Glen Peters (CICERO Senter for klimaforskning), Tore Furevik (Bjerknessenteret for klimaforskning), Helene Muri (NTNU), Kjell Josefsen og Nils Røkke (Sintef), Christoph Gebald (Climeworks), Janez Potočnik (tidl. miljøkomissær for EU-kommisjonen) og Harald Magnus Andreassen (SpareBank1 Markets).

I perioden mars til september har deler av utvalget hatt åpne, fysiske høringsmøter i Oslo (i samarbeid med SoCentral) og i Bergen (i samarbeid med Sparebanken Vest). Åpne, digitale høringsmøter har vært holdt for Stavangerregionen (i samarbeid med ordførerkontoret i Stavanger) og for Trøndelagregionen. Deler av utvalget har også holdt åpent, digitalt høringsmøte for jord- og skogbruksnæringen. Fysiske og digitale høringsmøter er også avholdt med Fellesforbundet, NHO, Finans Norge, tillitsvalgte og ledelse ved Kværner Verdal AS, Abelia, ordfører, politikere og næringslivsrepresentanter i Hammerfest kommune, Akademikerne og Skift – Næringslivets Klimaledere.

Ut over dette har utvalgslederne hatt enkeltvise møter med en rekke aktører og representanter for ulike organisasjoner og næringsdrivende. I tillegg har utvalget fått inn høringsuttalelser.

Utvalget vil takke alle som har kommet med innspill og delt kunnskap underveis i arbeidet.