Klimaomstillings­utvalget anbefaler:

 • Redusere statens klimarisiko ved å begrense nye letelisenser, stramme inn oljeskatteregimet og innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)
 • Legge til rette for langt større verdiskaping og økte eksportinntekter fra fornybar energi, bioøkonomi, CCS og hydrogen

– Begrens utdeling av nye letelisenser, krev klimastresstest basert på ambisjonene i Parisavtalen i alle planer for utbygging og drift (PUD), og gjør minst ett eller flere av fradragene i særskatten mindre gunstige. Det er hovedanbefalingene fra Klimaomstillingsutvalget.

– Oljen har tjent oss godt, og den vil være viktig for Norge i lang tid fremover. Men i møte med strammere global klimapolitikk må vi innrette petroleumspolitikken slik at den er forberedt både på brå og varige prisfall og høyere pris på utslipp. Slik rammebetingelsene er nå, er det en for høy risiko for at det investeres i prosjekter på norsk sokkel som staten vil tape penger på, sier Vidar Helgesen.

Helgesen er spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og tidligere klima- og miljøminister og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU for Høyre. Han har ledet det uavhengige Klimaomstillingsutvalget sammen med Kristin Halvorsen, direktør i CICERO og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV. Utvalget ble satt ned av Civita, Norsk klimastiftelse og WWF, og har vært bredt sammensatt av representanter fra politikk, akademia og næringsliv.

– Når verden skal kutte utslipp og gjøre seg mindre avhengig av fossil energi, øker risikoen for lav lønnsomhet. Petroleumsselskapene vil alltid ta hensyn til egen risiko, men selskapene tar ikke hensyn til risikoen for resten av økonomien.  Den risikoen bærer staten, sier Kristin Halvorsen.

Utvalgets oppdrag er beskrevet slik i mandatet: «Utvalget skal ta utgangspunkt i hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Utvalget skal blant annet foreslå en innretning av petroleumspolitikken som er forenlig med at klimamålene nås». 

Fire hovedgrep for redusert klimarisiko

En strammere global klimapolitikk kan gi en brå nedgang i petroleumsvirksomheten. Utvalget anbefaler tiltak for å stramme inn petroleumspolitikken slik at statens økonomiske risiko reduseres.

Begrense utdeling av nye lisenser

Å begrense tildelingen av nye lisenser er en kostnadseffektiv måte å redusere overgangsrisikoen som følger av transformasjonen fra en fossil økonomi til en fornybar økonomi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder.

Innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)

Utvalget mener at lisenshavernes plan for utbygging og drift (PUD) skal inneholde en realistisk klimastresstest av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Utgangspunktet for stresstesten bør være scenarier basert på ambisjonene i Parisavtalen.

Nøytral petroleumsskatt

Utvalget mener petroleumsbeskatningen bør endres slik at den er nøytral og ikke medfører at investeringer som er ulønnsomme før skatt, blir lønnsomme etter skatt.

Utvalget anbefaler at ett eller flere av fradragene i særskatten må gjøres mindre gunstige for selskapene enn de var ved inngangen til 2020.

Raskere omstilling mot bærekraftige næringer

Utvalget anbefaler at rammebetingelser innrettes for å raskere omstille hele økonomien, inklusiv petroleumsnæringen og leverandørindustrien, til ny lav- og nullutslippsvirksomhet.

– Å omstille norsk økonomi handler ikke bare om å unngå tap, men også om å legge til rette for vekst, større verdiskaping og økte eksportinntekter i bærekraftige næringer, slik som eksempelvis innen fornybar energi og elektrifisering, bioøkonomi, CCS og hydrogen, sier Halvorsen.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Utvalget har vært uavhengig og har i tillegg til utvalgslederne bestått av:

 • Hilde C. Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi og prorektor ved BI
 • Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved UiO
 • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør ved SSB og professor-II ved NHH
 • Diderik Lund, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved UiO
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Geir Inge Lunde, prosjektleder og medstifter av Initiativ Vest – En tankesmie for Vestlandet
 • Terje Osmundsen, administrerende direktør i Empower New Energy
 • Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest
 • Harald Schjelderup, konsernsjef i BOB og tidligere byrådsleder i Bergen
 • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre
 • Ada Johanna Arnstad, fylkestingsrepresentant i Trøndelag for Senterpartiet
 • Alfred Bjørlo, ordfører i Stad kommune for Venstre
 • Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Stefan Heggelund har dissenser på deler av hovedanbefalingene.

For kommentarer:
Kristin Halvorsen: 93063597
Vidar Helgesen: 91001731